شناسه : 01-HR-FM-11-04

پرسشنامه استخدامی


* متقاضی محترم؛ لطفا اطلاعات درخواستی را به طور دقیق تکمیل نمایید.
مشخصات فردی 

مشخصات افراد خانواده 
پدر
مادر
همسر
فرزند
خواهر/برادر
خواهر/برادر
تحصیلات(به ترتیب از آخرین مدرک)


دوره‌های آموزشی___________________
___________________
______________________________________
___________________
_______________
___________________
___________________
___________________
___________________
_______________
___________________
___________________
_______________
آشنایی با کامپیوتر و نرم ‎افزارها/ مهارت­‌ها
_________________________
WINDOWS
_________________________
INTERNET
_________________________
WORD
_________________________
EXCEL
_________________________
ACCESS
_________________________
POWER POINT
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
آشنایی با زبان خارجی
_________________________
انگلیسی
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
سوابق کاری (به ترتیب از آخرین محل کار)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
اطلاعات تکمیلی
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
نحوه آشنایی
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
نام و مشخصات یک نفر از آشنایان که در مواقع ضروری بتوان از طریق آنان با شما تماس گرفت را قید نمایید:
اطلاعات درخواستی را با نهایت دقت تکمیل نموده و صحت تمامی موارد مندرج را تأیید می‎نمایم. در صورت وجود هرگونه مغایرت در اطلاعات ارائه ‌شده، گروه صنعتی پلیمر بوشهر را مجاز به قطع همکاری یک‌طرفه دانسته و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‎نمایم. ضمناً شرکت مجاز به انجام تحقیقات لازم درباره بنده خواهد بود.