برگزاری کارگاه دو روزه ارزیابی عملکرد کارکنان

موضوعات مقاله

با توجه به ضرورت شناخت ضرورت، مبانی و مدلهای اثربخش ارزیابی عملکرد، کارگاه دو روزه ارزیابی عملکرد با حضور مدیران کارخانجات و سرپرستان واحدهای منابع انسانی برگزار شد.
در جلسه افتتاحیه این دوره جناب آقای دکتر وطن دوست مدیرعامل گروه صنعتی وطن زرین با قدردانی از حضور مدرس خوشنام، جناب دکتر محمدجواد ثابت، بر ارزش ویژه سرمایه های انسانی و ضرورت شناسایی، رشد و توسعه استعدادهای سازمان تاکید نمود.
در این کارگاه آموزشی، مبانی ارزیابی، مدلهای سنجش، خطاهای ارزیاب و متدولوژی اجرای یک سیستم ارزیابی عملکرد بهره ور معرفی و تبیین شد.
در پایان دوره رضایت مندی مخاطبان از شاخص های تناسب موضوع، توانایی مدرس و کاربردی سازی مباحث، بسیار مطلوب ارزیابی شد.