شرکت پاریز پخش سیراف زرین بوشهر در خرداد ماه سال۱۳۸۴ تاسیس شد.