تیم دایرکتورها

فرزاد منظوری
فرزاد منظوری
دایرکتور واحد برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار
عباس عباسی زاد

عباس عباسی‌زاد
دایرکتور واحد اداری پشتیبانی
آرمان گتویی زاده
آرمان گتوئی‌زاده
دایرکتور واحد حسابداری
مریم نیکوپور
دایرکتور واحد بهبود کیفیت
خدیجه عقیلی
دایرکتور واحد مالی
مهروش محمدزهی
مهروش محمدزهی
دایرکتور واحد فروش
محمد مشکانی
دایرکتور واحد بازاریابی و برندینگ
رامین خاورزاده
رامین خاورزاده
دایرکتور واحد ارتباط با مشتریان
نازنین شکوئی
دایرکتور واحد خرید