سلام به شما همکار عزیز پرسشنامه پیش روی شما در زمینه پروژه فرهنگ طراحی شده و قصدمون اینکه با شایستگی مسئولیت پذیری بیشتر آشنا بشیم. در همین راستا همکاران بخش پشتیبانی اعلام آمادگی کردند که در این مسیر ما رو همراهی کنند و خودشون رو با توجه به نظر شما ارزیابی کنند. شاخص‌های مطرح شده در پرسشنامه مربوط به شایستگی مسئولیت پذیری در مدل شایستگی سازمانه. از شما ممنونیم که با دقت این پرسشنامه رو تکمیل می‌کنید تا دوستان شرکت کننده به شناخت بهتری از خودشون برسند.

همکاران عزیز

شما در حال امتیاز دادن به جناب آقای ناد علی صحرائی هستید.

لطفا توجه داشته باشید  1: کمترین و 5 بیشترین امتیازاست.

خواهشمندیم نظر خودتون رو فقط در مورد افرادی که می‌شناسید ثبت کنید.

همکاران عزیز

شما در حال امتیاز دادن به جناب آقای سیدامیر رضوی هستید.

لطفا توجه داشته باشید  1: کمترین و 5 بیشترین امتیازاست.

خواهشمندیم نظر خودتون رو فقط در مورد افرادی که می‌شناسید ثبت کنید.

همکاران عزیز

شما در حال امتیاز دادن به جناب آقای سید محمد طباطبایی هستید.

لطفا توجه داشته باشید  1: کمترین و 5 بیشترین امتیازاست.

خواهشمندیم نظر خودتون رو فقط در مورد افرادی که می‌شناسید ثبت کنید.

همکاران عزیز شما در حال امتیاز دادن به جناب آقای حسین حمدی هستید. لطفا توجه داشته باشید  1: کمترین و 5 بیشترین امتیازاست. خواهشمندیم نظر خودتون رو فقط در مورد افرادی که می‌شناسید ثبت کنید.
همکاران عزیز شما در حال امتیاز دادن به جناب آقای ناد علی زارعی هستید. لطفا توجه داشته باشید  1: کمترین و 5 بیشترین امتیازاست. خواهشمندیم نظر خودتون رو فقط در مورد افرادی که می‌شناسید ثبت کنید.
همکاران عزیز شما در حال امتیاز دادن به جناب آقای مرتضی حاجی بابائی هستید. لطفا توجه داشته باشید  1: کمترین و 5 بیشترین امتیازاست. خواهشمندیم نظر خودتون رو فقط در مورد افرادی که می‌شناسید ثبت کنید.