وطن زرین

گروه وطن‌ زرین با تکیه بر قابلیت‌ها، منابع و توانمندی‌های خــود و فرصت‌های محیــط کســب و کار، 

مســیر موفقیـت را ترسـیم کرده‌ و معیار موفقیـت گروه، 

تحقق اهداف راهبردی در تمـام ابعـاد کسـب و کار اســت.

0
برندها
0
پروژه‌های در جریان

گـروه وطـن زریـن در سـالهای گذشـته بـا هـدف بـرآورده سـازی نیازهـای روزافزون و متنـوع مخاطبـان خـود همـواره تـلاش کـرده تـا تنـوع قابـل قبولـی را در دسـته‌ کالاهای مختلـف ارائـه کند. نتیجــه ایــن تلاش وجــود بیــش از 200 نــوع کالا در ســبد کالایی ایــن گــروه اســت.

رد پای وطن زرین

ما از تاثیرات زیر آگاهیم:

تاثیرات زیست محیطی
تاثیرات اجتماعی
بیشتر بخوانید

ارزش ها

ارزش‌هایی که ما در مسیر کسـب و کار خود به آن متعهدیـم زیربنـای آینده‌ای اسـت کـه بـرای خود خواهیم ساخت.
بیشتر بخوانید

همکاری با ما

ما به ایجاد رابطه موفق و سازنده با همکاران افتخار می‌کنیم.
بیشتر بخوانید

بلاگ وطن زرین