آرایشی

گروه وطن زرین در سال‌های گذشته بـا هدف بـرآورده سازی نیازهای متنوع و روزافزون مخاطبان خـود همواره تلاش کرده است که تنوع قابـل قبولی را در  گروه های کالایی خود ارائه کند. 200 نوع کالا متنوع در سبد گروه وطن زرین است.