جوامع

کمک و آموزش راه اندازی کسب و کارهای خانگی به چند خانواده بی سرپرست و بد سرپرست در روز جهانی کار و کارگر
کمک و آموزش راه اندازی کسب و کارهای خانگی به چند خانواده بی سرپرست و بد سرپرست در روز جهانی کار و کارگر
احداث مخازن آب شرب در مناطق محروم
احداث مخازن آب شرب در مناطق محروم
احداث 6 مدرسه در روستاهای مناطق مختلف کشور
احداث 6 مدرسه در روستاهای مناطق مختلف کشور
پرداخت کمک هزینه تحصیل به کودکان از دبستان تا راهنمایی
پرداخت کمک هزینه تحصیل به کودکان از دبستان تا راهنمایی
تاسیس یک دانشگاه و یک هنرستان با کمترین هزینه
تاسیس یک دانشگاه و یک هنرستان با کمترین هزینه
امکان تحصیل دانشگاهی در بیش از 30 رشته تحصیلی با کمترین میزان شهریه
امکان تحصیل دانشگاهی در بیش از 30 رشته تحصیلی با کمترین میزان شهریه
جذب دانشجویان ممتاز در گروه وطن زرین در مشاغل فنی، برق و HSE
جذب دانشجویان ممتاز در گروه وطن زرین در مشاغل فنی، برق و HSE
کمک رسانی به مناطق آسیب دیده در حوادث طبیعی
کمک رسانی به مناطق آسیب دیده در حوادث طبیعی
آسفالت جاده های اطراف کارخانه ها، نصب تجهیزات برق رسانی و تامین برق آن ها
آسفالت جاده های اطراف کارخانه ها، نصب تجهیزات برق رسانی و تامین برق آن ها

درون سازمانی

برابری جنسیتی در استخدام انواع مشاغل
برابری جنسیتی در استخدام انواع مشاغل
برابری جنسیتی در ارتقا شغلی
برابری جنسیتی در ارتقا شغلی
عدم در نظر گرفتن جنسیت در پرداخت حقوق
عدم در نظر گرفتن جنسیت در پرداخت حقوق
یکی از اولین گروه صنعتی در منطقه خاورمیانه که مرخصی مخصوص قاعدگی برای خانوم ها در نظر گرفته
یکی از اولین گروه صنعتی در منطقه خاورمیانه که مرخصی مخصوص قاعدگی برای خانوم ها در نظر گرفته
انتشار کتاب حقوق پرسنلی و شیوه تعامل با یکدیگر در سازمان تا پایان فروردین 1402
انتشار کتاب حقوق پرسنلی و شیوه تعامل با یکدیگر در سازمان تا پایان فروردین 1402
کمک به تمامی افراد برای طی کردن پله های ارتقا و رشد در زندگی شخصی، جامعه و گروه صنعتی وطن زرین
کمک به تمامی افراد برای طی کردن پله های ارتقا و رشد در زندگی شخصی، جامعه و گروه صنعتی وطن زرین