ما برای ارکان جهت ساز وطن زرین با طراحی نقشه راهبردی کسب‌و‌کار، دورنمای فعالیت خود را مشخص و در مسیر راهبردی تعیین شده قدم برمی‌دارد.
دورنمایی که دارای چهارچوبی قدرتمند، روشن و همراه با آینده نگری است.

 

 

چشم‌انداز: ایجاد هم‌افزایی با خلق سرمایه‌های پایدار

مأموریت: حمایت و مدیریت یکپارچه سرمایه در مسیر ارزش‌آفرینی

ارزش‌ها: شرکت ما تنها یک بنگاه اقتصادی نیست بلکه گروهی است که پایبندی به ارزش‌های زیر را سر‌لوحه کار خود قرار داده است:

– رعایت اخلاق حرفه‌ای در کسب‌وکار
– حفظ منافع همه ذینفعان
– توجه به سرمایه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی

چشم انداز